Брак

Брак е всушност фенси збор,
за посвојување возрасно машко дете,
кое не може да се грижи самото за себе.

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА