Идентитет

Би можеле и ние да се опаметиме,
но со тоа би го изгубиле националиот идентитет.

Афоризми: 

Афоризми