Луѓе и животни

Ако долго живеат заедно животните се засакуваат,
а луѓето замразуваат.

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА