Став

Нашата позиција и опозиција
само на едно место имаат ист став.
Во тоалетот.

Афоризми: 

Афоризми