Марко Крале

Марко Крале е прототип на денешниве политичари!
Македонец, а работеше за туѓи интереси.

Афоризми: 

Афоризми

 • Го уништивме организираниот криминал.
  Сега во државата ништо не функционира!

 • Секогаш своја,
  често твоја,
  ретко ничија,
  никогаш сечија.

 • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
  Владата поредовно ме секса.

 • Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
  овој уште помал...И така сe до денешен ден!