Марко Крале

Марко Крале е прототип на денешниве политичари!
Македонец, а работеше за туѓи интереси.

Афоризми: 

Афоризми

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • На овој свет има само тројца мажи кои се спремни да те поддржат во тежок момент:
  Jack Daniels, John Jameson и Johnnie Walker!

 • Меден месец е време меѓу:
  ''можам'' и ''можев и подобро''.

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.