Стаорци

Нашите стаорци немаат намера
да го напуштат бродот што тоне!
Уште им трае мандатот.

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА