Големиот

Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
овој уште помал...И така сe до денешен ден!

Афоризми: 

Афоризми