Ум

- Ум да се продава за пари,
секој ќе си купи и умен ќе биде.

Афоризми: 

Афоризми