Марфиев закон 20

Која е мајката,
секогаш со сигурност се знае

Афоризми: 

Афоризми