Марфиев закон 14

Од 0 до 18 години на жената
и се потребни добри родители.
Од 18 до 35, добар изглед.
Од 35 до 55, убави особини.
од 55 натаму, добар капитал.

Афоризми: 

Афоризми