Марфиев закон 14

Од 0 до 18 години на жената
и се потребни добри родители.
Од 18 до 35, добар изглед.
Од 35 до 55, убави особини.
од 55 натаму, добар капитал.

Афоризми: 

Афоризми

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • Кога лажгото каже дека лаже, висина е!

 • Ќе добиете слобода на говор ама после тоа не сакам повеќе да ве слушнам!!!