Марфиев закон 17

Меден месец е време меѓу:
''можам'' и ''можев и подобро''.

Афоризми: 

Афоризми