Марфиев закон 1

Повеќе вреди еден маж дома
отколку двајца на улица.

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА