Марфиев закон 15

Краткотрајноста е душа
на интимната облека

Афоризми: 

Афоризми

  • Флертот е женски спорт - со машки будали

  • Пред Собранието нема контејнери.
    Значи: ѓубрето е внатре.

  • Нашата позиција и опозиција
    само на едно место имаат ист став.
    Во тоалетот.

  • Кога лажгото каже дека лаже, висина е!