Марфиев закон 8

Ништо не се подобрува
со стареењето.

Афоризми: 

Афоризми