Избори

Кога изборите би можеле нешто да променат,
би ги укинале!

Афоризми: 

Афоризми