Револуција

Револуциите не ги поместуваат фотељите,
туку само задниците од фотељите.

Афоризми: 

Афоризми