Чамецот

Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
Жан-Пол Сартр

Афоризми: 

Афоризми