Фамилијарната гробница

Само кај оние што се во фамилијарната гробница,
Господ им одредува кој ќе биде горе а кој долу.

Афоризми: 

Афоризми