Расправија

Никогаш не се расправај со будала.
Луѓето можеби нема да ја воочат разликата.

Афоризми: 

Афоризми