Лажго

Кога лажгото каже дека лаже, висина е!

Афоризми: 

Афоризми