Бисери

Гаранцијата за квалитет
ништо не гарантира?

Никогаш не се расправај со будала.
Луѓето можеби нема да ја воочат разликата.